Izba Pamięci


 

Wpłat na rewitalizację Izby Pamięci Bohaterów Monte Cassino można dokonywać na konto Fundacji „Siepomaga” z dopiskiem Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach. Możliwe jest także przekazanie 1% podatku na podstawie druku PIT-37. W polu oznaczonym numerem  137 należy wpisać KRS: 0000270261, a następnie w polu nr 138 podać cel: SP 2 KĘTY 7205.

Nie każda szkoła może się poszczycić posiadaniem skarbnicy narodowych pamiątek, jednak zaszczyt ten spotkał Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach, gdzie mieści się Izba Pamięci poświęcona Bohaterom spod Monte Cassino. Przechowuje się w niej unikatową kolekcję przedmiotów należących dawniej do żołnierzy walczących o wolność Polski na różnych frontach II wojny światowej. Fakt ten napawa dumą społeczność szkolną, a jednocześnie zobowiązuje do godnego opiekowania się posiadanymi zbiorami.

Tułacze i wygnańcy przyszłym pokoleniom

Historia Izby sięga roku 1973, kiedy to kęckiej Dwójce nadano imię Bohaterów Monte Cassino.  Wtedy też plutonowy Alojzy Czarkowski – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie -  przekazał szkole własne pamiątki z czasów walk o wolność Ojczyzny. Jego dzieło kontynuowali inni kombatanci, którzy przez szereg kolejnych lat powierzali gospodarzom Izby własne wojenne zbiory. W gronie ofiarodawców znaleźli się  między innymi: porucznik Edward Chucher, kapitan Stanisław Jura, porucznik Edmund Wilkosz, plutonowy Józef Jankowski i inni.  W ten sposób powstała jedyna w swoim rodzaju kolekcja, złożona z oryginalnych  mundurów  wojskowych, odznaczeń, nieśmiertelników, dokumentów, szkiców i zdjęć upamiętniających czasy, w których polski żołnierz z honorem i nadzieją rzucał na szalę historii własne życie. W Izbie można obejrzeć także inne eksponaty, takie jak książki dokumentalne, plansze i tablicę świetlną. Szczególne miejsce zajmują tutaj urny z prochami żołnierzy poległych pod Monte Cassino, Loreto, Anconą i Lenino, a także zamęczonych w  Oświęcimiu, Palmirach, Katyniu  i innych miejscach kaźni. Opiekę nad tym niezwykłym miejscem zakątkiem szkoły przez wiele lat społecznie sprawowała p. Krystyna Kasperczyk, przyczyniając się rozpowszechniania wiedzy na temat związanych z nim faktów.


Pamięć ciągle żywa

Dlaczego tak cenne eksponaty przekazano szkole? Być może chciano w ten sposób uniezależnić je od jakiejkolwiek władzy, a jednocześnie zapewnić im własne miejsce w edukacji przyszłych pokoleń. Zmieniający się od lat siedemdziesiątych dyrektorzy Dwójki zawsze starali się jak najlepiej wywiązać ze swoich zadań strażników historii, dbając o utrzymywanie kontaktów z bohaterami spod Monte Cassino. W ten sposób tradycją szkoły stało się jej coroczne święto, podczas którego kombatanci odwiedzali młodzież i grono pedagogiczne.  Dzięki temu jeszcze w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych  możliwe było  prowadzenie żywych lekcji historii, dając młodzieży okazję do wysłuchania opowieści żołnierzy na temat ich wojennych przeżyć. Stopniowo jednak odchodzili oni na „wieczną służbę” i dziś już niewielu z nich może  przyjechać do Kęt ze względu na zły stan zdrowia.

Nie oznacza to jednak, że Izba utraciła swój edukacyjny charakter. Jej zbiorami oraz działalnością społecznie zajmuje się p. Bożena Talaga-Krzysiak, która stara się szukać sposobów dotarcia do świadomości młodych ludzi, zapraszając grupy rekonstrukcji historycznej, organizując zajęcia muzealne oraz zwiedzanie z młodymi przewodnikami, byłymi uczniami szkoły - Tomaszem Kucewiczem i Makarym Gradem, którzy najwyraźniej połknęli już historycznego bakcyla. Ponadto reprezentacja szkoły co roku bierze udział sejmikach i spotkaniach w ramach Sejmiku Szkół Karpackich, a także utrzymuje kontakt z okolicznymi muzeami i organizacjami kombatanckimi. Słowem, materialne i duchowe dziedzictwo polskich bohaterów narodowych znajduje się pod szczególną pieczą gospodarzy obiektu.

Jak mówić prawdę o ciągle przekłamywanej przeszłości?

Konieczne staje się poszukiwanie nowych dróg docierania do świadomości młodych ludzi, aby zainteresować ich tematem II wojny światowej. Starania podjęte przez dyrektor szkoły Marię Koperską zmierzają do tego, by ekspozycja mogła trafić do szerszego kręgu odbiorców i stała się dostępna nie tylko dla uczniów, ale także dla środowiska lokalnego oraz innych gości. W ten sposób pokolenia, którym nie dane było w latach szkolnej edukacji poznać prawdy o czasach okupacji, mogłyby zdobyć wiedzę na temat losów i dokonań polskich żołnierzy. Może dzięki temu udałoby się przerwać serię kłamstw o polskim żołnierzu…

Działające obecnie muzea udostępniają swe zbiory w sposób ciekawy i zapewniający wysoką jakość przekazu, bo tylko tak mogą przyciągnąć współczesnego człowieka. Aby odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata, a jednocześnie wypełnić swe edukacyjne zadania, szkoła chciałaby zapewnić wszystkim takie rozwiązania techniczne, które uczyniłyby wizytę w Izbie  ciekawą i owocną. Konieczne staje się więc zakupienie odpowiedniego sprzętu multimedialnego, niezbędnego do zorganizowania stanowisk dla zwiedzających. Udostępnienie nagrań żywych świadków historii, pokazów slajdów czy też symulacji dźwiękowo-wizualnych umożliwiłoby przekazywanie trudnych zagadnień w sposób ciekawyi zapadający w pamięć.

Z Wami na pewno się uda

Pamiątki ofiarowane opiekunom Izby to unikatowe dary kombatantów i ich rodzin, którzy obdarzyli szkołę szczególnym zaufaniem. Chcąc ocalić te cenne przedmioty od zniszczenia, należy zapewnić im  odpowiednie warunki przechowywania, niektóre z nich poddać specjalistycznej rewitalizacji, a następnie umieścić  w odpowiednich gablotach.

Wyposażenie Izby w odpowiednie środki techniczne oraz rewitalizacja zbiorów wymagają zgromadzenia środków finansowych w wysokości około 500 tysięcy złotych. Szkoła nie dysponuje taką sumą, ale wierzymy, że uda się ją zebrać dzięki darowiznom firm i osób prywatnych. Dyrektor Maria Koperska podkreśla to, że ludzie dobrej woli wiele razy udowodnili już, iż nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, a każda, nawet symboliczna suma, staje się na koniec ważną częścią dużej całości. Ma więc nadzieję, że i tym razem będzie można liczyć na ofiarność tych, którym bliska jest pamięć o polskich bohaterach.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacji „Siepomaga” z dopiskiem Szkoła Podstawowa nr 2 w Kętach.

Możliwe jest także przekazanie 1% podatku na podstawie druku PIT-37. W polu oznaczonym numerem  137 należy wpisać KRS: 0000270261, a następnie w polu nr 138 podać cel: SP 2 KĘTY 7205.

Wszystkim Darczyńcom dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje. Zapewnia też, że uczyni wszystko, by prawdy o tych, którzy tworzyli historię świata, nie zagłuszył polityczny zgiełk.

Izba PamięciIzba Pamięci

Grażyna Małysa