Informacja o naborze do klas I szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Kęty

Lista przyjętych Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Casino w Kętach (kliknij tutaj)

Lista zakwalifikowanych i z obwodu placówki (kliknij tutaj)

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w Gminie Kęty na rok szkolny 2020/21 rozpocznie się 9 marca 2020 r.

Podobnie jak w poprzednich latach, obowiązywał będzie elektroniczny system zgłoszeń dzieci do wybranej szkoły podstawowej.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje ona wolnymi miejscami.

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW Z OBWODU

Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które będzie uczęszczało do tej szkoły, przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna.

W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani z urzędu bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

SKŁADANIE WNIOSKÓW KANDYDATÓW SPOZA OBWODU

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie przeprowadza się na wolne miejsca, na podstawie kryteriów zawartych w uchwale nr XXIX/270/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły:

1. Kandydat jest mieszkańcem Gminy Kęty - 20 pkt.;

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół i będzie kontynuowało tam naukę w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne lub ubiega się o przyjęcie do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół – 10 pkt.;

3. Kandydat, odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się w zespole łącznie ze szkołą podstawową, do której kandydat ubiega się o przyjęcie lub w przedszkolu znajdującym się w obwodzie szkoły – 5 pkt.

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

Ad. 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.

Ad. 2 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół i kontynuacji nauki w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie lub ubieganiu się rodzeństwa kandydata o przyjęcie do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół.

Ad. 3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu kandydata do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, w skład którego wchodzi również dana szkoła podstawowa lub o uczęszczaniu do przedszkola znajdującego się w obwodzie danej szkoły podstawowej.

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania (kliknij tutaj)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej (kliknij tutaj)

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (kliknij tutaj)

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy (kliknij tutaj)

Link do  rekrutacji elektronicznej - Kęty 2020

REKRUTACJA DO KLASY IV SPORTOWEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach informuje o zapisach do klasy sportowej dla dzieci z rocznika 2010 ( klasa IV - rok szkolny 2020/21).

Sport jest doskonałym narzędziem rozwojowym dla Państwa dzieci, ma ogromny wpływ na kształtowanie postawy dziecka, wpajanie mu odpowiednich wartości, a także – rozwijanie kompetencji życiowych takich jak: zdyscyplinowanie, umiejętność organizacji czasu, czy radzenie sobie ze stresem.

 

 “W sporcie dzieci przede wszystkim chodzi o to, żeby kształtować lepszych ludzi, a dopiero w dalszej kolejności sportowców."

 

Zachęcamy ofertą klasy sportowej, ponieważ jest w niej miejsce dla każdego.

 

Testy sprawnościowe odbędą się na sali gimnastycznej SP 2 Kęty o godzinie 16.00 w dwóch terminach: 18.03. i 25.03.2020 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt  z sekretariatem szkoły.

 

Wykaz testów motorycznych dla kandydatów do klasy IV sportowej SP nr 2 w Kętach

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych Burmistrz Gminy Kęty określił Zarządzeniem Nr 11/2020/B z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2020/2021:

Lp.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Rejestracja wniosków o przyjęcie

do klasy pierwszej szkoły podstawowej

w systemie elektronicznym

od 9 marca 2020 r. godz. 12.00 do 9 kwietnia 2020 r. godz. 22.00

od 18 maja 2020 r. godz. 12.00

do 28 maja 2020 r. godz. 22.00

2.

Złożenie w szkole podstawowej pierwszej preferencji podpisanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

od 9 marca 2020 r. godz. 12.00

do 10 kwietnia 2020 r.  godz. 15.00

od 18 maja 2020 r. godz. 12.00

do 29 maja 2020 r.godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

20 kwietnia 2020 r.

godz. 12.00

1 czerwca 2020 r.

godz. 12.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydata zakwalifikowanego w formie pisemnego oświadczenia

od 21 kwietnia 2020 r.godz. 8.00

do 24 kwietnia 2020 r.  godz. 15.00

od 3 czerwca 2020 r.godz. 8.00

do 8 czerwca 2020 r.godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28 kwietnia 2020 r.  godz. 12.00

10 czerwca 2020 r. godz. 12.00

 

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty  (kliknij tutaj)

Artykuł dotyczący rekrutacji do szkół podstawowych:

http://www.kety.pl/Informacja-o-naborze-do-klas-I-szkol-podstawowych-w-Gminie-Kety-14863.html

Artykuł dotyczący rekrutacji do przedszkoli:

http://www.kety.pl/Informacja-dotyczaca-rekrutacji-do-przedszkoli-prowadzonych-przez-Gmine-Kety-14862.html

Zarządzenie nr 11/2020/B Burmistrza Gminy Kęty w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2020/2021 (kliknij tutaj)

Zarządzenie nr 10/2020/B Burmistrza Gminy Kęty w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty (kliknij tutaj)

Klauzula informacyjna RODO (kliknij tutaj)

Copyright 2011 Rekrutacja 2020/21. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach
Joomla Templates by Wordpress themes free